Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO DECCARES

Słownik pojęć

„Sklep internetowy” – serwis internetowy umieszczony pod adresem https://sklep.deccares.com/ prowadzony przez spółkę Deccares Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie (zwaną w dalszej części jako: „Deccares”) przy ul.  Matuszewska 20, 03-876 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000835894, NIP: 5242899834, za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na umieszczane tam Towary;

„Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego i dokonuje za jego pośrednictwem Zamówienia;

„Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

„Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta” – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

„Towar” – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;

„Sprzedawca” – Deccares Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul.  Matuszewska 20, 03-876 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000835894, NIP: 5242899834, e-mail: info@deccares.com, prowadząca Sklep internetowy;

„Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego;

„Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.deccares.com.
 2. Klient korzystając z usług i treści dostępnych w Sklepie internetowym, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 

 • 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego
 1. Klient zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania ze Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych ze spełnieniem wymagań technicznych przez Klienta.
 3. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Sklepu internetowego umieszczonego pod adresem www.deccares.com oraz prób uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.
 • 3. Zawarcie Umowy sprzedaży
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://sklep.deccares.com oraz wybrać Towary podejmując kolejne kroki w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 2. Wybór Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka zakupów.
 3. Klient może nabyć jeden lub więcej Towarów dostępnych w Sklepie internetowym. O ewentualnych ograniczeniach ilościowych nabycia tego samego Towaru Klient zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Towarów.
 5. Po wpisaniu danych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać:
 6. Zamawiane Towary – nazwy i ilości,
 7. Jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy,
 8. Wybraną przez Klienta formę płatności,
 9. Wybrany przez Klienta sposób dostawy,
 10. przewidywany czas dostawy.
 11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji Zamówienia.
 12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail, w której zawarte są istotne elementy Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail.

 

 • 4. Ceny Towarów i formy płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, bez kosztów dostawy.
 2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Klienta w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia.
 3. Formy płatności:
 4. Przelew na konto bankowe Sprzedawcy: PL84114020040000300280117100,
 5. Płatność przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia, przy czym opcja płatność przy odbiorze nie może być stosowana do zapłaty za Zamówienia z dostawą do krajów innych niż Polska,
 6. Płatność online - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Płatności Shoper. 
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 8. Płatności online za pomocą platformy PAYPAL.
 9. Płatności kartami płatniczymi typu: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 10. Płatności w formie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy Klient powinien dokonać w terminie 4 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 4 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Sprzedawcy e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty, a jeżeli pomimo przypomnienia płatność nie zostanie dokonana przez koleje 4 dni od przypomnienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.
 11. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej.

 

 • 5. Wysyłka Towaru
 1. Termin realizacji wysyłki Towaru wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania Zamówienia, chyba, że podczas składania Zamówienia został podany inny termin realizacji dostawy.
 2. Wysyłka Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Cennik wysyłek wskazany został na www.deccares.com w zakładce "Czas i koszty dostawy". Cennik ten dotyczy wyłącznie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Koszty wysyłki są doliczane do ceny nabytych Towarów w trakcie składania Zamówienia.
 5. Dostawa zamówionych Towarów, w zależności od wyboru Klienta, odbywa się przesyłką kurierską, pocztową lub za pośrednictwem dostawy do Paczkomatu lub Punktu odbioru.
 6. Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość wysyłki międzynarodowej, po wcześniejszej indywidualnej wycenie w zależności od destynacji.
 7. Cennik wysyłek jest obowiązujący w momencie składania Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo w dowolnej chwili zmienić cennik wysyłek, przy czym ceny zaakceptowane przez Klienta w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Klienta.
 8. W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Klienta (np. wskazanie błędnych danych, odmowa przyjęcia), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem wysyłek.

 

 • 6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 1. Klient będący konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: Deccares Sp. z o.o., ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: info@deccares.com. 
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta objął Towar w posiadanie.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta koszt zakupionych Towarów bez kosztów wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.
 7. Zwracane Towary należy odesłać na następujący adres: Deccares Sp. zo.o., ul. Matuszewska 20, 03876 Warszawa

 

 • 7. Reklamacje
 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient zgłasza na piśmie na adres: Deccares Sp. zo.o., ul. Matuszewska 20, 03876 Warszawa albo drogą mailową pod adresem: info@deccares.com, lub składając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie.
 3. W zgłoszeniu reklamacji, Klient powinien zamieścić:
 4. Imię i nazwisko lub firmę Klienta,
 5. Dane adresowe Klienta,
 6. Numer Zamówienia,
 7. Informację o przyczynach reklamacji,
 8. Żądanie Klienta
 9. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.
 10. Sprzedawca rozpatruje reklamacje do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia.
 11. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy, na adres: Deccares Sp. zo.o., ul. Matuszewska 20, 03876 Warszawa na koszt Sprzedawcy.

 

 • 8. Polityka prywatności
 1. Informacje na temat ochrony prywatności i danych osobowych znajdują się na www.deccares.com w zakładce „Polityka prywatności”.

 

 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od 10.02.2021r.
 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, należy przesyłać na adres e-mail: info@deccares.com.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie.
 4. Znak towarowy Sklepu oraz wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej www.deccers.com są i pozostaną wyłączną własnością Sprzedawcy lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia Sprzedawcy lub danego właściciela praw własności intelektualnej.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego dochodzenia roszczeń m.in. poprzez zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do których należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń Użytkownik znajdzie na stronie internetowej gov.pl.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

DECCARES Sp. z o.o.
NIP:         5242899834
REGON:    385860537
ul. Matuszewska 20D
03-876 Warszawa

do góry

Wdrożenie sklepu CubeMatic.com

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl